Tie­to­suo­ja­se­los­te

Tämä on tietosuojalain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste.

Laadittu 20.4.2021. Viimeisin muutos 13.9.2021.


Rekisterinpitäjä

Agile Publishing Oy
Visakoivunkuja 15 F 42
02130 ESPOO

+358 40 508 7408
www.agilepublishing.fi
Y-tunnus 0914241-9


Rekistereistä vastaava yhteyshenkilö

Hannu Huttunen


Rekisteröidyt henkilöryhmät

 • Asiakas  (yhteyshenkilö)
 • Mahdollinen asiakas (yhteyshenkilö)
 • Kustantamamme julkaisun tai sen osan tekijänoikeuden haltija
 • Yhteistyökumppani (yhteyshenkilö)
 • Henkilöstö
 • Verkkosivujemme käyttäjä

Henkilötietojen käyttötarkoitus


Tietoja käytetään asiakas- ja kumppanisuhteiden hoitoon, julkaisutoimintaan, viestintään, markkinointiin, hen­ki­lös­tö­hal­lin­toon ja verkkosivujemme käyttökokemuksen parantamiseen. Tavoitteenamme on kohdentaa viestimme niin, että saat juuri itsellesi sopivaa viestintää.


Kä­sit­te­ly­pe­rus­teem­me on markkinoinnin osalta oikeutettu etu.  Asiakas- ja kumppanisuhteiden hoidon osalta käsittelyperuste on sinun tai edustamasi organisaation ja meidän välisen sopimuksemme täytäntöönpano.


Yh­tei­sö­asiak­kai­dem­me edustajien tietoja käytetään vain yhteisölle kohdistuvan viestinnän ja markkinoinnin toteuttamiseen. Tällainen tietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuumme. Mikäli olet henkilöasiakas, käytämme tietojasi suoramarkkinointiin ainoastaan, jos olet antanut tähän suostumuksen, esimerkiksi tarjouspyynnön, tarjouksen, sopimuksen, verkkosivujemme yh­tey­den­ot­to­lo­mak­keen tai uutiskirjeen tilauksen yhteydessä.


Sinulla on aina oikeus kieltää henkilötietojesi käyttö suoramarkkinointiin ottamalla yhteyttä yllä olevien yhteystietojen kautta tai käyttämällä uutiskirjeissä olevaa uutiskirjeen tilauksen pe­ruut­ta­mis­mah­dol­li­suut­ta.

Rekistereidemme tietosisältö

Pidämme yllä taulukkoa kaikkien rekistereidemme tietosisällöistä.


Tietojen lähteet

 1. Pääsääntöisesti saamme tietosi sinun itsesi antamana esimerkiksi täyttämällä      verkkosivustollamme olevan yh­tey­den­ot­to­lo­mak­keen tai muun henkilökohtaisen      vuorovaikutuksen kautta. Henkilötietojen antaminen on edellytys     asiakassuhteen syntymiselle ja hoitamiselle. Toisin sanoen et voi tilata      palveluitamme, jos et anna henkilötietojasi.
 2. Jos olet potentiaalisen yhteisöasiakkaan edustaja tai yrityspäättäjä, saatamme      kerätä tietosi julkisesti verkossa, esimerkiksi yrityksesi kotisivuilla, olevista tiedoista.
 3. Verkkosivujemme käytöstä kerätty tieto.

Tietojen luovutus ja käsittely


Käytämme pilvipalveluita tietojen käsittelyyn. Kolmansilla osapuolilla ei ole mitään itsenäistä oikeutta käyttää meiltä saamiaan tietoja toimeksiantoa laajempaan käyttöön.


Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle mark­ki­noin­ti­tar­koi­tuk­siin tai muihin kuin tässä tie­to­suo­ja­se­los­tees­sa kuvattuihin käyttötarkoituksiin ilman sinun nimenomaista suostumustasi, tai ellei tietojen luovuttamiseen ole jokin laissa määritelty ja tarpeellinen oikeudellinen syy.


Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle


Voimme käyttää henkilötietojesi käsittelyssä palveluntarjoajia, joilla voi olla pääsy henkilötietoihisi EU-/ETA-alueen ulkopuolelta, kuten Yhdysvalloista. Huolehdimme siirtojen asianmukaisesta ja lainmukaisesta toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.


Siirrämme kaikissa tilanteissa henkilötietojasi EU-/ETA-alueen ulkopuolelle ainoastaan jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:

 • Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso;
 • olemme toteuttaneet asianmukaiset suojatoimet henkilötietojesi siirtämiseksi      käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia      vakiolausekkeita. Sinulla on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä      vakiolausekkeista ottamalla meihin yhteyttä; tai
 • olet antanut nimenomaisen suostumuksesi henkilötietojesi siirtämiselle, tai      henkilötietojesi siirtämiselle EU-/ETA-alueen ulkopuolelle on olemassa muu      lainmukainen peruste.

Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika


Kunnioitamme henkilötietojesi luot­ta­muk­sel­li­suut­ta. Rekisteri on talletettu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuihin tietokantoihin, joihin on pääsy ainoastaan Agile Puglishing Oy:n valtuuttamilla henkilöillä.

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tie­to­suo­ja­se­los­tees­sa määriteltyjen henkilötietojen kä­sit­te­ly­tar­koi­tus­ten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.


Rekisteröidyn oikeudet


Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suo­ra­mark­ki­noin­ti­tar­koi­tuk­siin. Jokaisessa uutiskirjeessämme on lainmukainen linkki, josta voit halutessasi estää suorapostitukset sähköpostiisi jatkossa.

Lisäksi sinulla on oikeus soveltuvan tie­to­suo­ja­lain­sää­dän­nön mukaisesti milloin tahansa:

 • saada tieto henkilötietojesi käsittelystä;
 • saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme      henkilötiedot;
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen      täydentämistä;
 • vaatia henkilötietojesi poistamista;
 • peruuttaa suostumuksesi ja vastustaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin, kuin      henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen;
 • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi      liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyperusteena on oikeutettu etumme;
 • saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot      toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että olet itse toimittanut kyseiset henkilötiedot meille, käsittelemme kyseisiä henkilötietoja sopimuksen tai antamasi suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
 • vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.


Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle val­von­ta­vi­ran­omai­sel­le taikka sen EU:n jäsenvaltion val­von­ta­vi­ran­omai­sel­le, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tie­to­suo­ja­lain­sää­dän­nön mukaisesti.


Sinun tulee lähettää oikeuksiasi koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse:

Agile Publishing Oy

Visakoivunkuja 15 F 42

02130 ESPOO

info@agilepublishing.fi