Background
10.3.2021sars-cov-2, covid-19, koronavirukset, sars-virus, ennaltaehkäisy, ehkäisy, estohoito, varhainen hoito, estolääkitys

Kirje Suomen vi­ran­omai­sil­le

SARS-COV-2-viruksen aiheuttama COVID-19-tauti on aiheuttanut maailmanlaajuisen pandemian. Tämä koronavirusepidemia koettelee myös Suomea.


Meillä ei kansallisesti ole suositeltu lääkkeisiin perustuvaa COVID-19-taudin ehkäisyä tai varhaista hoitoa toisin kuin useissa muissa maissa. Tutkimustulokset puoltavat estolääkitystä ja varhaista lääkehoitoa. Virusepidemia päättyy, kun tarttuvuus vähenee ehkäisyn ja varhaisen hoidon johdosta. Yhteiskunta, talous ja ihmisten elämä saadaan normalisoitua.


Ehdotetaan kaikille ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nan saaneille sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuville ivermektiiniä. Ehkäisy voi kattaa myös altistuneet. Lääkärit määräävät kullekin reseptit apteekkeihin.


Perusteeksi esitämme neljä metatutkimusta ja niiden johtopäätökset.


Pyydämme toimivaltaisia viranomaisia viivytyksettä tekemään päätökset ja muuttamaan niiden pohjalta toimintaansa, ohjeitaan ja tiedotustaan sekä luopumaan mahdollisista rajoituksista.


Käytetään kaikki keinot tämän kriisin ratkaisemiseksi.Tuomas Koljonen DI, MSJBS, MBA          Krista Nuotio LT

Perustellut palautteet pyydetään lähettämään osoitteeseen info(at)agilepublishing.fi.

Perusteet


British Iver­mec­tin Recom­men­da­tion De­ve­lop­men­tin (BIRD) suositus The BIRD Recom­men­da­tion on the Use of Iver­mec­tin for Covid-19 (20.2.2021). Sen kan­sain­vä­li­seen paneeliin kuuluu 60 lääkäriä ja tutkijaa. Suositus kä­sit­te­lee iver­mek­tii­nin tehoa, tur­val­li­suut­ta, kus­tan­nuk­sia, tasa-ar­voi­suut­ta, hy­väk­syt­tä­vyyt­tä ja käyt­tö­kel­poi­suut­ta. Paneeli suo­sit­te­lee iver­mek­tii­niä COVID-19-taudin ehkäisyyn ja hoitoon.

Executive Summary

Procee­dings and conclusions


Front Line Covid-19 Critical Care Alliancen (FLCCC) artikkeli Review of the Emerging Evidence De­mon­stra­ting the Efficacy of Iver­mec­tin in the Prop­hy­laxis and Treatment of COVID-19.


Dr. Andrew Hillin johtaman työryhmän artikkeli Meta-analysis of ran­do­mized trials of iver­mec­tin to treat SARS-CoV-2 infection.


Jat­ku­vas­ti päi­vit­ty­vä iver­mek­tii­nin seuranta

Iver­mec­tin is effective for COVID-19: real-time meta analysis of studies

Database of all iver­mec­tin COVID-19 studies

Global iver­mec­tin adoption for COVID-19


Ivermectin COVID-19 early treatment and prophylaxis studies 2021-03-06